PKN
Protestantse Gemeente Zonnemaire
 
Beleidsplan Beleidsplan

                          Protestantse gemeente Zonnemaire                 

                                                                                          


                                  Beleidsplan 2020-2025    

Onze missie:

Wij willen een gastvrije gemeente zijn, waarin de liefde voor God, voor elkaar en voor onze medemensen centraal staat. Wij willen kerk voor ons dorp Zonnemaire zijn. Onze zondagse kerkdiensten zien wij als een bron waaruit wij inspiratie putten voor ons leven en dat van onze medemensen.Ons beleidsplan

Erediensten
De erediensten vormen het hart van het gemeente-zijn. De basis daarvoor vinden we in Handelingen 2 waarin wordt gesproken over het volharden in het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.  In de eredienst willen we zoveel mogelijk deze aspecten naar voren brengen, tot opbouw van de gemeente.
In het geheel van de liturgie (dienst aan God) komen verschillende elementen aan de orde, zoals in het bijzonder de prediking, de bediening van sacramenten, de dienst der gebeden, de lofzang en de dienst der offeranden. De kerkenraad is  verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van de liturgie.
 
De verkondiging van het evangelie is het hart of de kern van de eredienst. Het Woord van God mag open gaan waardoor de gemeente wordt gesterkt, gebouwd maar ook wordt vermaand.
De verkondiging richt zich op de concrete gemeente van vandaag, in haar volle breedte.
Gestreefd wordt daarbij naar een herkenbare en actuele prediking. Gezien de opdracht die de Here Jezus heeft gegeven in het slot van het Lucas evangelie zal de inhoud van de verkondiging altijd weer zijn “de weg tot redding en behoud”. 

We houden wekelijks een eredienst. Minstens zes keer per jaar wordt er een dienst gezamenlijk gehouden met de Protestantse gemeente Brouwershaven. Het beleid is er op gericht om dit aantal erediensten mogelijk nog wat uit te breiden, maar op een wijze, dat gedragen wordt door de gemeenteleden van beide gemeenten.

We streven er ook naar om voldoende laagdrempelige erediensten te houden, waarbij ook mensen vanuit het dorp de drempel van de kerk over durven gaan. We werken hierbij onder meer samen in bijzondere diensten zoals de viering Eerste Kerstdag en Pasen met de harmonievereniging Nut & Uitspanning en soms ook een buitendienst. Ook worden er geregeld koren en een combo uitgenodigd met als doel een uitnodigende kerk te zijn, waar ook mensen uit het dorp zich welkom weten.
In en rond ons dorp zijn meerdere campings en ook verschillende B& B’s. Gedurende het hele jaar wordt op alle campings en B&B’s ons preekrooster op de infoborden geplaatst. Tot ons genoegen mogen we gedurende het seizoen regelmatig gasten in onze kerk verwelkomen.

 Dorpskerk
Als dorpskerk laten we ons inspireren door de dorpskerkenbeweging. We laten ons toerusten door o.a. de dorpskerkenambassadeur. Als kerk doen we mee met activiteiten op het dorp. Zo zijn we present op  de Kerstmarkt in het Dorpshuis, Koningsdag en bij Beleef Zonnemaire. We organiseren zelf ook activiteiten voor het dorp. Een voorbeeld is o.a. het jaarlijkse Oogstpalet vol Klank en Kleur, waar de plaatselijke harmonievereniging Nut & Uitspanning jaarlijks speelt. Ook zijn er extra activiteiten voor de kinderen en jongeren van het dorp. Deze activiteiten varieren per jaar. Te denken valt aan de Paaschallenge, een diaconale actie Nacht zonder Dak of een andere Challenge voor de jeugd. Het kerkgebouw kan ook gebruikt worden voor andere activiteiten in het dorp, bijv. voor jazzmuziek samen met de horeca in het dorp. Ook kunnen mensen uit het dorp een beroep doen op de pastorale zorg van onze kerk.

Activiteiten
Er is een evenementencommissie van onze gemeente die zorg draagt voor het volledig organiseren alle bijbehorende zaken rondom het Oogstpalet van Klank en Kleur een evenement gedurende twee dagen  rond de Dankdienst voor Gewas en Arbeid. Deze commissie draagt eveneens zorg voor de aanwezigheid  en de invulling van een kraam van onze Gemeente op de plaatselijke Oranjemarkt en Kerstmarkt. Verder ondersteunen zij de maaltijd voor ouderen in de kersttijd en de barbecue avond in augustus..


Samenwerking met andere buurgemeenten

Ieder jaar wordt er op de zondag van de Eenheid een dienst gehouden samen met de Protestantse gemeente Brouwershaven. In totaal houden we 6 keer een gezamenlijke eredienst met deze gemeente. Het streven is om dit aantal gezamenlijke diensten in de komende jaren geleidelijk toe te laten nemen.


Tijdens de 40-dagentijd is er samenwerking met de Protestantse gemeente Noordgouwe, Dreischor en Brouwershaven. In een werkgroep bestaande uit leden van deze gemeenten worden dan extra activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld vaste maaltijden en worden de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag samen gevierd.

Diaconaat: omzien naar elkaar

Een diaconie heeft tot doel het geven en niet het oppotten van middelen.
Bij rampen en andere noodhulpsituaties wil zij door extra acties hier aandacht aan schenken en geld inzamelen.
Mocht er door mensen vanuit de gemeente of het dorp een beroep worden gedaan op de diaconie om financiële steun te verlenen, dan zal per geval worden bekeken of aan dit beroep kan worden voldaan. Hierbij zal er zo nodig  samengewerkt worden met de vrijwilligers van SHV Zeeland (schuldhulppreventie en begeleiding) www.shvzeeland.nl. De schulphulpvrijwilligers zijn deskundige  vrijwilligers die kunnen helpen bij het ordenen van de financiële zaken en zo nodig kunnen ondersteunen in de contacten met de gemeente, kredietbank en anderen. Het doel is om zo te komen tot een budgetplan. De diaconie kan daarin zo nodig een bijdrage in leveren, passend in het plan.

De diaconie heeft een redelijk saldo op haar lopende rekening en tevens nog landbouwgrond, welke verpacht wordt aan agrarische bedrijven. Het saldo op de lopende rekening loopt de laatste jaren wel terug doordat de diaconie redelijk wat geld geeft aan Kerk In Actie , PKN-collectes en giften aan andere doelen. Het beleid van de diaconie voor de komende jaren is om ongeveer op deze manier door te gaan, met de wijziging dat zij de PKN-collectes per jaar kritisch bekijkt en er selectief enkele uit kiest zodat zij zelf meer ruimte (geld) overhoudt om aan enkele eigen gekozen doelen te kunnen geven.           

                                                     

Pastoraat
De Protestantse gemeente Zonnemaire  is zich als kleine gemeente bewust van het feit dat zij uit eigen jaarlijkse exploitatie rekening de post pastoraat niet volledig zullen kunnen bekostigen. Zij wenst de continuïteit van de benoeming van een eigen predikant financieel te waarborgen.  Het beleid van onze gemeente zal dan ook zijn dat wij bereid zijn de komende jaren in te teren op ons vermogen, teneinde de begroting sluitend te krijgen. Op basis van alleen onze liquide middelen kunnen wij in de komende 10 jaren een exploitatie tekort tot € 30.000.00, per jaar, opvangen. Daarnaast bezit onze kerk ruim 23 Ha landbouwgrond, waarvan de helft in reguliere- en de andere helft in geliberaliseerde pachtcontracten voor maximaal 4 jaren zijn uitgegeven.  Onze kerkenraad heeft zich in een vergadering in 2005 reeds uitgesproken over de bereidheid om in te teren op ons vermogen teneinde toen een solvabiliteitsverklaring te verkrijgen voor de aanstelling van een pastoraal werker. Anno 2020 is het de wens om voor 33% een predikant te mogen beroepen op basis van de kerkorde 3.17.1. 

Pastorale aandacht en zorg  is van belang voor alle leden binnen onze gemeente. De predikant bezoekt de leden van onze gemeente. De predikant wordt hierbij ondersteund door leden van de bezoekgroep. De predikant bezoekt  leden van de gemeente bij ziekenhuisopname of thuis, bij langdurige ziekte of na overlijden van een gezinslid, en de predikant bezoekt regelmatig ouderen bezoek voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Daarnaast bezoekt de predikant ook de andere gemeenteleden. Ook mensen uit het dorp die een bezoek op prijs stellen worden bezocht. Iedere week worden er een bos bloemen bezorgd bij mensen van de gemeente of in het dorp. Deze bloemen worden bezorgd door vrijwilligers die hierbij zo mogelijk ook gelijk op bezoek gaan bij de mensen die de bloemen ontvangen.

Een aantal keren per jaar worden er ook middagen gehouden onder de noemer “taart, thee en een goed verhaal”. Dit zijn laagdrempelige middagen, waarbij gezelligheid en een goed gesprek aan de hand van een bijbelverhaal samengaan. Deze middagen zijn nadrukkelijk ook toegankelijk voor niet-gemeenteleden/dorpsgenoten.

Eenmaal per maand wordt er ook koffie en thee gedronken na afloop van de eredienst. Dit is bij voorkeur de laatste zondag van de maand. Er wordt in het preekrooster naar gestreefd dat dan de eigen predikant voorgaat, zodat er ook tijdens het koffiedrinken contact kan zijn met de predikant.
Rondom de feestdagen (Kerst en Pasen) wordt er een  thema blad huis aan huis verspreid in het dorp met daarin een uitnodiging de dienst te bezoeken.


.
Jongerenwerk
Tijdens de erediensten zijn er momenteel geen kinderen aanwezig. Er is geen kindernevendienst, maar onder de preekstoel liggen kleurpotloden en materialen klaar, zodat kinderen zich wel welkom weten tijdens de dienst iets aangeboden krijgen, mochten ze aanwezig zijn.

Voor de kinderen in het dorp worden jaarlijks ongeveer 2 tot 4 activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan een Paaschallenge, een huttendorp of een muziek- of sportactiviteit.  Doel hiervan is om te jongeren te laten ervaren dat de kerk ook een gastvrije thuisplek voor jongeren is, waar ze zich welkom mogen weten.

Jonge gezinnen worden zo mogelijk bezocht door de predikant. Wanneer er bij leden van de kerk een kind geboren wordt, legt de predikant een kraamvisite af. Aan de jonge ouders wordt ook gevraagd op welke wijze ze betrokken willen zijn bij activiteiten van de kerk om zo andere vormen van kerk-zijn met hen samen te starten, zodra er voldoende belangstelling is om iets nieuws te starten. Hierbij kan gedacht worden aan een “kerk-op-schoot” viering of een kliederkerk. Momenteel zijn er nog net te weinig ouders om een structurele activiteit te starten, maar het streven is wel om zodra er voldoende ouders zijn, een dergelijke activiteit te beginnen.

Vorming en toerusting
Ieder jaar wordt er een gemeente-avond georganiseerd. Op deze avond wordt er ook een inhoudelijk onderwerp besproken. Te denken valt aan onderwerpen als “avondmaalsviering”, “dorpskerkbeweging” en andere inhoudelijke onderwerpen. Daarnaast zijn er ook de middagen van “taart, thee en een goed verhaal”. En één keer per jaar wordt er een “Keek op de preek” gehouden, waarbij er na afloop van de dienst aan de hand van vragen doorgesproken kan worden op de preek onder het genot van koffie met cake.

Kerkenraad
De Protestantse gemeente Zonnemaire heeft een kleine kerkenraad. Er zijn twee ouderling kerkrentmeesters, twee diakenen en een ouderling. De predikant maakt ook deel uit van de kerkenraad. Er is ook nog een diaconaal rentmeester. Hij is penningmeester van de diaconie, maar bezoekt niet de kerkenraadsvergadering. De kerkenraad vergadert één keer per maand. Er zijn geen aparte vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters of van het College van Diakenen. De kerkenraad besluit als geheel over kerkrentmeesterlijke en/of diaconale zaken.Aantal leden

Het dorp Zonnemaire heeft in totaal 620 inwoners (telling 2019).
De Protestantse gemeente Zonnemaire heeft in totaal 80 leden.
 
    Aantal 2020
Belijdende leden 22
Doopleden >18 jr 49
Doopleden < 18 jaar 3
Overigen 6
Totaal 80

Iedere zondag worden ook de aantal bezoekers geteld per eredienst. Hierbij is te zien dat er weliswaar soms slechts rond de 15 en 25 mensen aanwezig zijn, maar er zijn ook voldoende diensten, waarbij er meer dan 25 bezoekers zijn en bij bijzondere diensten zijn er ook tussen de 70 tot 100 bezoekers in een eredienst.

GEBOUWEN  -  ORGEL  EN INVENTARIS

FLAES orgel.

In het jaren 2008 en 2009 is door ELBERTSE Orgelmakers te SOEST ons Rijksmonument het FlAES orgel volledig gerestaureerd. Schildersbedrijf Van Zuydam uit Gorinchem heeft het schilderwerk voor haar rekening genomen.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft samen met orgeladviseur Aart Bergwerff uit Brielle toezicht gehouden op de gevolgde procedures.
                                                                                                                                 
                                                                                                                                
GROOT  ONDERHOUD  KERKELIJKE  GEBOUWEN

Kerkgebouw en Verenigingsgebouw

Ons kerkgebouw is gesitueerd in de Professor Zeemanstraat 2, 4316AJ te Zonnemaire. Het aan de kerk aangebouwde verenigingsgebouw gesitueerd in de Professor Zeemanstraat 4, 4316AJ te Zonnemaire.
Gedurende de looptijd van dit beleidsplan zijn geen grote kostenposten te verwachten.Door diverse vakmensen en heel veel zelfwerkzaamheid van gemeenteleden is zowel ons kerkgebouw als het aangebouwde verenigingsgebouw volledig gerenoveerd. Het interieur is geschilderd, gestoffeerd, er zijn nieuwe kerkbanken geplaatst. Ook aan de buitenzijde is er heel veel gedaan aan het leien dak van de kerk en de regenwaterafvoer en het schilderwerk.
De Monumentenwacht Zeeland verwacht dat de komende jaren geen echt groot onderhoud aan de gebouwen zal moeten plaatsvinden. (laatste inspectie 13 januari 2020).
Het verenigingsgebouw “het zaaltje” is opgeknapt in de zomer van 2019. Er zijn nieuwe gordijnen en lampen opgehangen en het is geverfd. Het heeft hierdoor weer een hedendaags uitstraling. Op dit moment wordt er gespaard voor een nieuwe geluidsinstallatie.
 
Verwarming systeem

Met het oog op de orgelrestauratie was het wenselijk, dat ons oude gasverwarming systeem uit 1967 werd vervangen door een geheel nieuw orgel vriendelijk verwarming systeem.
Dit wordt door zowel orgeladviseur Aart Bergwerff alsmede ook door de orgelbouwer ELBERTSE uit Soest zeer aanbevolen teneinde een juiste beheersing van het klimaat in ons kerkgebouw te kunnen waarborgen. Installatiebedrijf Deurloo uit Noordgouwe heeft in 2009
dit nieuwe verwarming systeem in onze kerk aangebracht. Zij zorgen ook voor periodieke controle van het systeem.


Ledenadministratie.
In onze gemeente valt het muteren en het op orde houden van de ledenadmistratie onder de taken van het College van kerkrentmeesters.

Kerkbalans en collectes.
Het College van kerkrentmeester draagt zorg voor de aanschrijving van de gemeente leden voor hun bijdrage aan de Aktie Kerkbalans en aan het ophalen van de antwoorden.
Naast de Aktie Kerkbalans is er nog de Oogstcollecte, die aan alle leden van de gemeente wordt verstuurd. Het College van kerkrentmeesters zorgt tevens voor de afdrachten van collectes voor derden.

Solidariteitskas.
Het college van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de aanschrijving van de gemeente leden voor de jaarlijkse bijdrage aan de solidariteitskas. Tevens voor de afdracht van het deel dat toekomt aan de Stafafdeling Financiën & Conrtrol / Quotumbeheer van de PKN.

Quotum.
Het College van Kerkrentmeesters doet jaarlijks gelijktijdig met het insturen van de jaarrekening aangifte voor het Kerkrentmeesterlijk Quotum aandeel van de Gemeente. Tevens zorgt dit College er voor dat de Quotum betalingen tijdig aan de Stafafdeling Financiën & Conrtrol / Quotumbeheer van de PKN zullen plaatsvinden.


Aldus goedgekeurd en aangenomen door de jaarlijkse gemeente vergadering op dd…. maart 2020


De voorzitter D,J, De Bree                                       De scriba C. Fonteine-de Vlieger
 
terug
 
 

Open lucht dienst 30 juni
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10 uur
Deze buitendienst wordt gehouden op de boerderij van de familie de Bree, Noord Bosweg 1 te Zonnemaire. Het is een gezamenlijke dient met de Protestantse gemeenten van Dreischor, Noordgouwe en Brouwershaven. Na de dienst wordt er nog koffiegedronken.
  meer details

 
samenstelling kerkenraad
Coba Fonteine-de Vlieger (Scriba en diaken)
Otteline van de Torren - van Verschuer (ouderling)
Lydia Bom (ouderling-kerkrentmeester)
Ad van Nieuwenhuijze (diaken)
Henk Walhout (ouderling-kerkrentmeester
Anthonet de Bree (notulist)
Marjan Riedijk (predikant)
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.